FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY FITANDREMANA LA RÉUNION

Église Protestante Malgache en France - Paroisse de La Réunion

TENA IRAY - FANAHY IRAY - FANANTENANA IRAY

Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance

**************************************************************************

Alahadin'ny Pentekosta Dimanche de Pentecôte 19 Mey Mai 2024, Église Saint Pierre Apôtre (ZUP), Le Port à 9h30, SAKRAMENTAN’NY BATISA SY NY FANASAN’NY TOMPO

Sacrements du Baptême et de la Sainte Cène,

VOKA-DEHIBE VOALOHANY1ère Grandes récoltes

 

TENY HOTORINA Base de la prédication Asan'ny Apostoly Actes 2 : 4

« Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan'ny Fanahy Masina azy. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. »

 

Lohahevitry ny fankalazana : MINO NY FANAHY MASINA AHO

Thème de la célébration : Je crois en l’Esprit Saint

Pasteur Radoniaina TOVONJARAHARILIVA

**************************************************************************

 

HIRA Cantique Hira faneva 20 taona (Mitsangana mihazavà lèves toi) mandritra ny fidiran’ny Mpanao raharaha  Entrée des officiants           [Mitsangana, l’Assemblée se lève]

 

Mitsangana Mihazavà

Tonga ny fahazavanao

Ny voninahitr’i Jehovah

Efa miposaka aminao

 

Refrain

Mitsangana Mihazavà

Tonga ny fahazavanao

Ny voninahitr’i Jehovah

Efa miposaka aminao

 

Mihobia sy mifalia

Roapolo taona ny Fpma

Manakoako ny hira vao

Ho avy lay mesia Jesoa Tomponay

 

Mijoroa sy mahereza

Amin’ny asa misiona zay miandry anao

Hitoetra hatrany ny fahazavany

Mba ho aminao ny fiadanana

 

Mpitarika l’officiant : « Amin’ny anaran’Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit

Fiangonana l’Assemblée : Amena

 

Hiran'ny Antoko Mpihira Feon'Anjoamara chant de la chorale

 

FIARAHABANA APOSTOLIKA (Salutation apostolique)

Mpitarika l’officiant : « Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny Fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany; ary avy amin'i Jesoa Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin'ny maty ary Lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany. Amena. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre!  Amen!  (Apok. 1.4a-5)

        

FANATONANA AN’ANDRIAMANITRA Louange Salamo Psaumes 33 : 6-9      

Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra; ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra Izy; mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy. Aoka hatahotra an'i Jehovah ny tany rehetra; aoka hangovitra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa Izy no niteny dia ary izany; Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany.

 

Hira Cantique 194 : 3,4 (Ô ry Fanahy Masina ô Ô Saint Esprit!)

 

3. Ô, ry Fanahy Masina

Izay mitarika anay

Hanetry tena sy hanaiky

Fa mpanota izahay ;

Mitaona sy mananatra anay

Handray ny avotra

Ka manamasina anay,

Mba raiso ny fisaoranay !

 

4. Ny voavonjy mbamin’ny

Anjely mankasitraka ;

Ny tany sy ny lanitra

Mikambana hanandratra

Anao, ry Ray sy Zanaka,

Anao Fanahy Masina

Izay maneho famonjena

Feno fitiavana !

 

VAVAKA FIHAONANA (prière)          [Mipetraka, l’Assemblée s’assoie après la prière]

Feon-kira fohy Musique

Fahanginana Silence

Hira Cantique 175 : 1,2 (Avia Fanahy ô Esprit Consolateur)

 

1. Avia, Fanahy ô,

Fanahy Masino ô!

Midina eto aminay

Hitari-dalana.

 

2.Fa diso làlana

Ka ory izahay;

Ny sainay dia maizina,

Ny fonay ratsy koa.

 

FIAIKEN-KELOKA SY FIFONANA Confession des péchés

Fiangonana l’officiant : « Ry Rainay be famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; sasao izahay ho afa-keloka ; ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. ny fitiavan’i Jesoa Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

 

HIRA FIFONANA Cantique de confession des péchés :

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindra fo aminay!

Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay!

Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay!

 

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA  Annonces de la rémission des péchés  

Mpitarika (l’officiant) :                                     [Mitsangana, l’Assemblée se lève]                                                                                    

Ry havana malala, henoy ka raiso ny teny famelan-keloka avy amin’ny Tompo :

"Izao no lazain'i Jehovah Tompo : Indro, hasiako fofonaina ianareo ka ho velona; ary hasiako ozatra ianareo ka hampaniriko nofo; ary hosaronako hoditra ianareo; ary hasiako fofonaina ianareo ka ho velona; ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Tompo. (Ezekiela 37.5-6)

VOAVELA NY HELOKAREO NOHO NY ANARANY MASINA ! MIDERA AN'ANDRIAMANITRA

Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare : Je vais vous réanimer, et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau; puis je vous rendrai le Souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur.» PAR SON SAINT  NOM, VOS PÉCHÉS SONT PARDONNES LOUEZ DIEU !

Fiangonana (l’assemblée) : "Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany  Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" (Jaona Jean 3.16).

 

Hira Cantique 182 : 1,2 (Feo FFPM 20 Ny Pentekosta tonga izao La Pentecôte est arrivée)

 

1. Ny Pentekosta tonga izao;

Fanahy o, ny jironao

Velomy ao anatiko,

Hahafantarako ny to.

 

2. Ampisehoy, Fanahy o!

Fa Jeso no fiainako,

Ka Izy dia lalana

Ho amin’ny fiainana.

 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA Volontés de Dieu

Mpitarika (l’officiant) : « Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny Fanahy, raha ny Fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny Fanahin'i Kristy, dia tsy Azy izy. » Mais vous, vous ne vivez pas selon votre propre nature; vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. (Romana Romains 8 : 9). AMENA (Hiraina chanté)

 

FANKALAZANA Louange (Hiraina chanté) :

Mpitarika (l’officiant) : Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra

Fiangonana (l’assemblée) : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.

Hira ankizy sy tanora FF 47 : 1 (Fiadanana Paix) [Cantique de tous les enfants et les jeunes : on  se lève pour chanter]                                                                         

 

1. Ianao ‘zay mitady ny fiadanan-tsoa

Amin’izao fiainana izao

Ka mandeha mankatsy, ary sy aroa

Mikorana ary koa milalao

Kanefa tsy mahita izay mahasoa

Fa vizana foana ny nofo

Inty misy Fiainana atoroko anao

Andramo dia hohitanao

 

TORITENY amin’ny teny frantsay (quelques minutes de méditation en français)

 

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA lectures bibliques

Hira FF 4 : 1 (Ry Fanahy ô midina, Esprit d'illumination)

 

1. Ry Fanahy ô midina,

Manatreha anay anio Ianao

Mba hanoloranay,

Ny vavakay mangina

Vetsovetsom- po ‘zay atolotray

Vola sy ny harena

Samy tsy anananay

Fa indro vavaka mangina

Fanoloran-tena ho Anao tokoa.

 

Mpitarika l’officiant : Ho aminareo anie ny Tompo !     [Mitsangana - l’Assemblée se lève]

Fiangonana l’assemblée :  Ary ho amin’ny fanahinao !

 

Vavaka hampahazava ny Teny Prière d’illumination

 SORATRA MASINA Écritures saintes :

- Asan'ny Apostoly Actes 2.1-11

- Galatiana Galates 5.16-25 

 

Hira Cantique 190 : 1 (Ry Fanahy mpanazava, Esprit d'illumination)

 

1. Ry Fanahy mpanazava

Miandrandra Anao ‘zahay,

Aza ela fa tongava,

Taomy ny fanahinay !

Mba ho fantatray mazava

‘Zay lazain’ny Teninao,

Areheto lalandava

Ao am-po ny afonao !

 

 - Jaona Jean 15.26-27; 16.12-15 

Hira Cantique : "Ray Masina ô, manamasina anay amin'ny fahamarinana; ny Teninao no fahamarinana. Amena." (Hiraina Chanté)

         

FANEKEM-PINOANA APOSTOLIKA Symbole des Apôtres [Mitsangana l’assemblée se lève]

 

Hira Cantique 226 (Tompo ô mba te hihaona ô Esprit Saint)          

 

Tompo ô, mba te hihaona

Aminao ny olonao,

Ka ny oran-dohataona

Ampombay ny teninao !

Ny Fanahinao iraho

Aminay izay mitalaho !

:,: Mba vokiso zava-tsoa

Ny mangetaheta Anao ! :,:

 

TORITENY Prédication  

RAISO NY FITAHIANA Recevez cette bénédiction         [Mitsangana L’assemblée se lève]

 

Zava-maneno Musique

Hiran'ny Antoko Mpihira Feon'Anjoamara chant de la chorale

 

Zava-maneno Musique

FILAZAN-DRAHARAHA  Annonces

 

RAKITRA Valopy Voka-dehibe Offrandes/enveloppes : Hira cantique 487 (Fanavaozana Jésus m'as transformé), FF 13 (Mihirà fihiram-baovao un cantique nouveau),  

 

1. Fanavaozana izay mahagaga tokoa

Nomen’i Jeso ahy re !

Fahazavan’ny fanahy izay mahafa-po

Nomen’i Jeso ahy re !

 

Fiv : :,:Hatramin’izao dia endrey :,:

Ny fitempon’ny foko izay ravo tokoa

Onenan’ny Tompo Jeso !

 

2. Ny fiainako be siasia taloha

Voaova mihitsy izao !

Eny, ny fahotako izay nahavoa

Voasasany koa izao !

Hatramin’izao, sns…

 

3. Ny finoako, ny fanantenako dia be,

Ny tokiko fatratra koa ;

Ny fisalasalana dia levona re,

Ny saiko mandroso ho soa !

Hatramin’izao, sns…

 

4. Tonga mamirapiratra fatratra ery

Ny aloky ny faty re !

Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary,

Mankao an-tanàn-dehibe !

Hatramin’izao, sns…

 

5. Tsy miato, mizotra mankany tokoa

Ny diako hatramin’izao ;

Hovantaniko any Ilay Tompo soa,

Jesosy malala no ao !

Hatramin’izao, sns…

 

FF 13 – Mihirà fihiram-baovao

Mihirà fihiram-baovao

Ho an’i Jehovah, ry tany

Mihirà fihirana

Ho an’i Jehovah

Dia ambarao amin’ny jentilisa

Ny Voninahiny.

 

Mihirà fihirana

Fihiram-baovao

Mihirà fihirana

Ho an’ i Jehovah, ry Tany

Dia ambarao amin’ny Jentilisa

Ny Voninahiny

Ambarao amin’ny Jentilisa

Fa Jehovah no mendrika.

Izy no mendrika ny Fiderana

 

Hira fanolorana ny rakitra cantique pour les offrandes : Ry Tompon'ny harena ô!

 

SAKRAMENTAN’NY BATISA sacrement du Baptême

Hira cantique 506 : 1 (mba irio aie soif de Jésus)

 

1. Tsy misy miadana ka afa-po

Izay monina eto an-tany;

Fa izay tia sy mino ny

Tompo Jeso

No hahazo ny soa tsy lany.

 

Fiv : Mba irio, mba irio

Ny hananana an’i Jeso.

 

RAKI-PAHASOAVANA Offrandes de grâce Hira cantique 506 : 2,3 (mba irio aie soif de Jésus)

 

2. Raha misy mahory mahazo ety

Jeso no hanala izany;

Tsarovy ny avotra tao

Kalvary,

Fa nalatsany tany ny rany

Mba irio, Mba irio,

sns…

 

3. Izao maniry hanaraka

Anao,

Ry Tompo Mpanafaka ota!

Fa fantatro tsara hatramin’zao

Ny fitiavanao ahy mpanota.

Mba irio, Mba irio,

sns…

 

FANASAN’NY TOMPO Sainte Cène :

Manasa antsika rehetra sy izay vahiny avy amin’ny Fiangonana hafa efa Mpandray ka vonona am-panahy hiara-miombona amin’izao Fanasana Masina izao.

 

Hira fiomanana amin'ny Fanasan'ny Tompo cantique préparant la Sainte Cène 254 : 1 (Avia ry mangetaheta ô Approchez vous tous qui avez soif!) Nous invitons les membres communiants des autres confessions disposés à communier avec nous

 

1. Avia, ry mangetaheta ô,

Ka aza dia mba mamoy fo

Fa indro misy rano velona

Izay omena mba hamelona

Anao mahantra sy variana,

Ry zanak’ondry very làlana !

 

Mpitarika (l’officiant) : Ho aminareo anie ny fiadanan'ny Tompo. Aoka hifampizara ny fiadanana  isika      

Mifampizara ny fiadanana ny Fiangonana ka mifanao hoe : “Ho aminao anie ny fiadanana”

       

FANANDRATANA                                         Sursum corda                                                                      

Mpitarika (l’officiant) : Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny Tompo

Fiangonana (l’assemblée) : Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo

Mpitarika (l’officiant) : Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra

Fiangonana (l’assemblée) : Mendrika ho deraina Izy   

                     

VAVAKA FANOMBOHANA - Préface

Mpitarika (l’officiant)   : Eny tokoa, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra ! Mety sy mahavonjy ny hisaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Izay tia anay  sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin’ny alalany koa no hideran’ny anjely ny fiandriananao sy hitsaohan’ny fanapahana rehetra Anao amin’ny tahotra, ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana. Izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay amin’izy ireo, ka amin’ny fanajana lehibe no hideranay hoe : Masina, masina, masina, Jehovah Tompo ! Feno ny voninahitrao izao rehetra izao, ry Tompo ô . Amena. (Antema 1)    – Sanctus –

 

VAVAKA (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse)    [Mipetraka, l’Assemblée s’assoie après la prière]

Mpitarika (l’officiant) : Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka :

Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay

Fiangonana (l’assemblée) : EFA MATY KRISTY, EFA NITSANGANA KRISTY ARY HO AVY AMIM-BONINAHITRA

 

Mpitarika (l’officiant) : Noho izany Ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny  fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.

Fiangonana (l’assemblée) : AMENA, AVIA JESOA TOMPO !

 

Mpitarika (l’officiant) : Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny  Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao Izy manatona anay amin’izao fanasana izao. fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.

Fiangonana (l’assemblée) : AMENA, AVIA FANAHY MASINA !

Mpitarika (l’officiant) : Misaotra Anao izahay Ry Jesoa Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay Ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay ! ankalazaina anie Ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka. ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia Ianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Fiangonana (l’assemblée) : AMENA !

 

TENY FANORENANA SY FANAMASINANA            [Mitsangana l’assemblée se lève]

Mpitarika (l’officiant) : Jesoa Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy : « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. » ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy : « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana  Ahy. »

Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.                  

                     

Hira  cantique 255 : 1 (Ny ran'ny Zanakondry latsaka Le sang de l'Agneau)

 

1. Ny ran’ny Zanak’ondry latsaka

Namelona ahy tany Golgota !

Ka io no tena vatofantsika

Maharitra ny tafio-drivotra !

 

Mpitarika (l’officiant) : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray hoe Rainay izay any an-danitra 

 

Famakiana ny mofo sy fanandratana ny kapoaka  - fraction du pain et élévation de la coupe -

Mpitarika (l’officiant) : Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jesoa Kristy Tompontsika izay nomena ho antsika. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jesoa Kristy Tompontsika izay nalatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka.

 

Fanasana              - invitation -

Mpitarika (l’officiant) : Hoy ny Tompo, avia, fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra

 

HIRA cantiques Fizarana mofo sy kapoaka distribution : FF 22 (Tsy mendrika ahy je ne suis pas digne), 109 (nahafoy ny aiko Aho Je t’ai offert ma vie)

                                                                    

Tsy mendrika ahy mpanompo

Ny atao hoe  « zanakao  »

Kanefa lanao, ry Tompo

No niantso ahy izao

Izay manatona Ahy

Tsy ho laviko, hoy lanao

Dia tamy aho ka sahy

Nanatona anao

 

Ianao no Madio (Mba diovy aho re)

Ianao no Marina (Mba hamarino aho re)

Ianao no Masina (Mba hamasino aho re)

Tsy mendrika hitsimpona

Ny latsaka amin’ny latabatrao aho

Kanefa, hoy lanao :

« Izay manatona Ahy

Tsy ho laviko mihitsy »

Noho ny teninao, noho ny teninao

Dia sahiko ny manatona

 

Ianao no Madio (Mba diovy aho re)

lanao no Marina (Mba hamarino aho re)

Ianao no Masina (Mba hamasino aho re)

Mba diovy aho re

Hamarino aho re

Mba diovy aho re

Mba hamarino re (Hamarino aho re)

Mba hamasino re (Hamasino aho re)

Mba diovy

Hamarino

Hamasino re.

 

109 – Nahafoy ny aiko Aho

1. Nahafoy ny aiko Aho

Hanavotako anao.

Ka nalatsako ny rako,

Nisoloako anao.

He! ny aiko no nomeko

Ry mpanota very e!

Aiza izay afoinao re

Mba ho Ahy Tomponao?

 

2. Lapan-dRaiko ao ambony,

Voninahi-dehibe,

No nilaozako hamonjy

Sy hanafa-doza anao,

‘Zay voafitaky satana

Sy nozoin-doza be;

Aiza izay afoinao re

Mba ho Ahy Tomponao?

 

3. Soa be sy mahagaga

No natolotro anao,

Famonjena tsy vidina,

Famelana ny otanao,

Fitiavan-tsy voafetra,

Lova ao an-danitra ao;

Aiza izay afoinao re

Mba ho Ahy Tomponao?

 

Fandraisana     - Communion –

Mpitarika (l’officiant) : Hoy Jesoa Kristy Tompo : Raiso, hano, ity no tenako. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. Hoy Jesoa Kristy Tompo : Sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako, dia ny amin’ny Fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny maro ho famelankeloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.

 

TENY FAMPAHEREZANA Exhortation

Mpitarika (l’officiant) : « Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko Écoute, je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. (Apoc 3.20). Amena.

 

RAKI-PISAORANA offrandes  de grâce : Hira cantique LE SEIGNEUR NOUS A AIMÉS

 

1. Le Seigneur nous a aimés

Comme l'on n'a jamais aimé.

Il nous guide chaque jour

Comme une étoile dans la nuit.

Quand nous partageons le pain,

Il nous donne son amour.

C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.

 

Refrain

C'est mon corps, prenez et mangez

C'est mon sang, prenez et buvez,

Car je suis la vie et je suis l'amour.

O Seigneur emporte-nous dans ton séjour !

 

2. Le Seigneur nous a aimés

Comme l'on n'a jamais aimé.

Pour les gens de son village,

C'était le fils du charpentier.

Il travailla de ses mains

Comme l'ont fait tous ses voisins.

Il connut le dur labeur de son métier.

 

3. Le Seigneur nous a aimés

Comme l'on n'a jamais aimé.

Son amour était si grand,

Qu'il en mourut sur une croix.

Son amour était si fort,

Qu'il triompha de la mort.

Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.

 

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA Prières d’intercession

 

FANATERAM-BOKATRA Offrandes des récoltes

 

HAFATRA SY TSODRANO (Exhortation finale et bénédiction) :

Mpitarika (l’officiant) : « Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa Fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika; fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides; au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Au contraire, accepte de souffrir pour la Bonne Nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne (2 Timoty Timothée 1 : 7-8).

 

Mpitarika (l’officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo !

Fiangonana (l’assemblée) : Ary ho amin’ny fanahinao

 

Mpitarika (l’officiant) : « Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy ihany no hanefa izany. » Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui; qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle (1 Tesaloniana Thessaloniciens 5 : 23-24). Amen.

 

Hira Cantique 530 (Fitiavana rano velona, Amour, eau vive)

 

FANIRAHANA (Envoi) :

Mpitarika (l’officiant) : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina Izay hatramin’ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana ka ny Tompo.

Fiangonana (l’assemblée) : Isaorana anie Andriamanitra Rendons grâce à Dieu

 

Feon-java-maneno firavana  (Postlude)

Le pasteur salue l'assemblée à la sortie

 

Prochain culte : Dimanche 26 Mai 2024, ANKATOKA, FÊTES DES MÈRES, Chapelle Immaculée Conception, Rue Sainte Anne, Saint Denis à 9h30