FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY – TAFO LA REUNION

Eglise Protestante Malgache en France - Paroisse de La Réunion

TENA IRAY - FANAHY IRAY - FANANTENANA IRAY

Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance

 

Alahady ny karemy fahadimy 5ème Dimanche de Carême 26 Marsa Mars 2023, ANKATOKA, 

Chapelle Immaculée Conception, Rue Sainte Anne, Saint Denis à 9h30

Fitondrana am-bavaka ny Vaomiera Mitrandraka ny Mpitandrina Matihanina

Prière pour la commission V3M nationale

 

   Teny hotorina - Base de la predication Jaona Jean 11 : 25-26

"Hoy Jesoa taminy : Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao?"

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?

 

Lohahevitry ny fankalazana : JESOA NO FANANGANANA NY MATY SY FIAINANA

                                     Thême de la célébration : Jésus est la résurrection et la vie

 Pasteur Radoniaina TOVONJARAHARILIVA

************************************

 

Hira hidiran'ny mpanao raharaha (Cantique : entréé de officiants) 753 : 1,2 (Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa Je te suivrai)

 

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa

N’aiza n’aiza hitondranao ahy,

Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa

Fa Ianao no miantso ahy !

 

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko

Tsy manana olon-kafa aho

Fa Ianao no fiainako ;

Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako

Hifikitra Aminao aho, Jesoa !

Tiako ny hiaraka, sns...

 

2. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jesoa Tompoko

Hitory Teny soa amin’ireo havako ;

Hanara-dia Anao, zay no faniriako

Hanohy ny asanao aho, Jesoa !

Tiako ny hiaraka, sns...

 

Mpitarika : Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Fiangonana : Amena

 

FIARAHABANA APOSTOLIKA (Salutation apostolique) :

« Ho an’izay rehetra malalan’Andriamanitra sady voantso no masina : Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo 

A tous les bien-aimés de Dieu, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ »

 

FANATONANA SY FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA

Mpitarika : Aoka isika hanatona ny Tompo ka hiara-mankalaza sy manome voninahitra Azy Approchons nous du Seigneur pour le louer

Salamo Psaumes 130 (Vakina miaraka, lecture commune)                 [Mitsangana, l’Assemblée se lève]

 

Hira Cantique 140 (haleloia)

 

1. Haleloia, Haleloia!

Miderà ny Tomponao.

Manandrata feo hidera

an'i Jeso Kristy 'zao.

Fa nijaly mafy lzy,

Sady voavono koa.

Nefa indro, velona Izy

Ao an-danitra tokoa.

 

2. Eny, velona ny Tompo

Mba ho santatsika koa,

Ka ho velona ny mino

Sy hitsangana tokoa:

Dia handray ny lova soa,

Satro-bolamena koa.

Ka hidera ny Mparnonjy

Sy ho sambatra avokoa.

 

3. Haleloia, haleloia,

Haja, hery, saotra anie

No hatolotra ny Tompo,

'Zay Mpandresy lehibe;

Hoderaina lalandava

Fa mpanjaka manan-jo:

Haleloia, haleloia,

Hoderaina eram-po.

 

VAVAKA FIHAONANA (prière)                          [Mipetraka, l’Assemblée s’assoie après la prière]

 

Feon-kira Musique

Fahanginana silence

Hira Cantique 403 (Ry Jesoa Tompo tsara ô Mon bon Seigneur)

 

Ry Jeso Tompo tsara ô!

He, resy lahatra aho izao,

Fa be ny ratsy vitako

Mandifotra ny tenako.

Milela-paladia re,

Fa efa diso lehibe;

Koseho tsy ho hitanao

Ny mariky ny otako,

Ampiasao ny indrafo

Ka mamelà ny heloko!

 

FIAIKEN-KELOKA SY FIFONANA Confession des péchés

Mpitarika officiant : Aoka hanatrika ny Tompo isika ka hanetry tena sy hiaiky ny fahotantsika ka hifona Aminy hangataka famelana ny helotsika. Andeha samy hivavaka mangina. Humilions-nous devant le Seigneur, confessons nos fautes et demandons pardon pour tous nos péchés

Fiangonana l'assemblée Ry Rainay be famindrampo ô, mitalaho Aminao izahay, mamelà ny helokay. Diovy izahay ho afa-pahotana. Sasao izahay ho afa-keloka ary havaozy ny fanahinay mba ho velon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesoa Kristy Mpamonjy anay no angatahinay Aminao. Amena. Père plein de grâce, nous te supplions de pardonner nos péchés. Purifie-nous. Lave-nous de tous nos péchés et donnes-nous le renouveau pour te servir. Par l'amour de Jésus Christ notre Sauveur nous faisons cette prière. Amen.

 

HIRA FIFONANA Cantique de confession des péchés :

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindra fo aminay!

Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà  fo aminay!

Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà  fo aminay!

 

FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA  Déclaration du pardon  [Mitsangana, l’Assemblée se lève]                                                                                                       

Mpitarika (officiant) : Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo.   Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako.

VOAVELA NY HELOKAREO NOHO NY ANARANY MASINA. Miderà an'Andriamanitra.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

VOS PECHES VOUS SONT PARDONNES. RENDEZ GLOIRE  A DIEU! (Matio Matthieu 11. 28-30)

 

Fiangonana (l’Assemblée) : « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay »  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, pour que tout homme croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jaona Jean 3 : 16)

 

Hira Cantique 143 : 1,4 (Vita izao ny fandresena la victoire)

 

1. Vita izao ny fandresena, Haleloia!

Jeso Kristy no hobina, Haleloia!

Azo re ny famonjena, Haleloia!

Verinay tary Edena, Haleloia!

 

4. Saro-bidy re ny rany! Haleloia!

Ny fitiavany tsy lany, Haleloia!

Ny fatoranay vahany, Haleloia!

Ka hobionareo, ry tany, Haleloia!

 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA Volontés de Dieu

Mpitarika (Officiant) : «  Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran'ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be. Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (Jaona Jean 10. 9-11. AMENA hiraina chanté)

                        

FANKALAZANA Louange

Mpitarika (Officiant) :       Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra

Fiangonana (Assemblée) :   Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.  (Hiraina chanté)

Hiran'ny ankizy sy ny tanora chant enfants et jeunes 759 : 1,2 (Ry sakaizan'ny tanora Jésus l'ami des jeunes) [on se lève pour chanter]

 

1. Ry Sakaizan'ny tanora!

Zoky be fitia,

Sakambino moramora,

lzahay mpania.

 

2. Ry Sakaizan'ny tanora!

Tsinjonao ary,

Izany ady tsy mba mora

Hitanay ety.

Tompo ô! sns...

 

Fiv : Tompo ô! Arovy

Ny madinikao,

Aza afoy fa mba tsarovy,

Tano mafy ho Anao,

Eny, aza afoy fa mba tsarovy,

Tano mafy ho Anao.

 

TORITENY amin’ny teny frantsay (quelques minutes de méditation en français)

 

FIOMANANA AMIN’NY VAKITENY SY NY TORITENY :

Hira Cantique 242 : 4,5 (Ampianaro izahay Enseigne nous ta parole)

 

4. Ampianaro izahay

Ho tia tokoa ny teninao,

Ka hankatò ny didinao,

Hanaiky hotapahinao.

 

5. Ny asan’ny Fanahinao

Mba tanteraho aminay

Hampiorina ao anatinay

Izay lazain’ny teninao.

 

Mpitarika (Officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana (Assemblée) : Ary  ho amin’ny fanahinao !

 

Vavaka hampahazava ny teny Prière d’illumination

 

SORATRA MASINA Lectures bibliques :

-  Ezekiela 37.12-14  

-  Romana 8.8-11

 

Hira Cantique 506 : 1 (Tsy misy miadana Le vrai bonheur)

 

1. Tsy misy miadana ka afa-po

Izay monina eto an-tany;

Fa izay tia sy mino ny

Tompo Jeso

No hahazo ny soa tsy lany.

 

Fiv : Mba irio, mba irio

Ny hananana an'i Jeso.

 

- Jaona 11.1-45

Fiangonana l'assemblée : Ray Masina ô ... (HIRAINA chanté)

 

FANEKEM-PINOANA APOSTOLIKA (Symbole de Apôtres)   (Mitsangana l’assemblée se lève) :

 

Hira Cantique FF 5 : 1,2 (Izaho no fananganana Je suis la réssurection) [Mitsangana, l’Assemblée se lève]

 

1. Hoy Jesosy Tompo 'zaho no fananganana

Fananganana ny maty sy fiainana

'Zay rehetra mino Ahy na dia maty aza

Dia ho velon'indray, ho velon'indray, ho velon'indray

Satria velona Aho, Ho velona hianareo

Aza matahotra fa (ho velon'indray)3

 

2. Maharavo fo ny teniny henoy indray koa

'Zay rehetra velona ka mino Ahy tokoa

Dia tsy ho faty mandrakizay hatsangako

Ka ho velon'indray, ho velon'indray, ho velon'indray

Satria velona Aho, ho velona hianareo

Aza matahotra fa (ho velon'indray)3

 

TORITENY Prédication

FAMPAHEREZANA : Raiso ny fitahiana Recevez la bénédiction

 

Feon-javamaneno fohy Musique

Hiran'ny Antoko Mpihira Chant de la chorale

 

FILAZAN-DRAHARAHA  Annonces

 

RAKITRA Cantique  pour l’offrande   FF 7 (Tsy hainay ny hangina louons), FF 26 (Jesosy reharehako Mon bonheur avec Jésus)

 

1. Tsy hainay ny hangina

Ka tsy hankalaza ny Avo

Nameno fitahiana

Ka tsy mba namela ho lavo.

 

Fiv : Ka dera ry Ray!

Sy saotra no atolotray ho Anao

Raiso (fo sy fanahy), fo faly loatra

No entinay midera Anao.

Ny sainay tsy ampy hahalala

Ny fatran’ny fitiavanao

Ka raiso ry Tompo Malala

Ny fankasitrahana Anao (ry Ray).

 

2. Tsy hainay hadinoina

‘Lay fara-fitiavanao, Ray o!

Fa maty novonoina

Ny Zanakao hamonjy anay.

Ka dera ry Ray o! sns...

 

FF 26 - Jesosy reharehako

1- Tsy misy reharehako

Afa-tsy Ianao, Jesosy ô !

Anao ny hery, Anao ny haja

Sy Voninahitra

Ny fasana sy ny fiainan-tsy hita

Indro efa resinao

Izao tontolo izao dia nahita

Fa efa nitsangana Ianao

 

Fiv: Sambatra aho, Jeso ô,

Manana Anao izay Tompon’ny hery.

Sambatra aho, Jeso ô,

Miankina eo an-tratranao

Ampy ahy ny Fitiavanao

Ampy ahy ny finoako Anao.

Raketiko ao am-po lalandava

Fa reharehako Ianao

 

2- Nasehonao ilay fahefana

Manda sy aroko,

Ka niala maina teo ilay satana

Izay fahavaloko

Tsy misy maharombaka akory

Izay eo an-tananao

Izany indrindra no ilazako

Fa reharehako Ianao

 

3- Tsy nisy nahitam-pamonjena

Afa-tsy taminao.

Nanaiky Ianao, tsy mba noterena

Hitondra aina vao.

Ny tananao mahery natsotranao

Mba hitantana

Hahaizako mandeha sy mizotra

Ny làla-marinao.

                                                                                                                                                                    

Hira Fanolorana 512 : 5 (Jesoa Tompo avy aho me voici Jésus)

 

5. Jeso Tompo! avy aho,

Avy hankalaza Anao;

Raisonao re izay omeko:

Vola, tena, aina koa.

sns...

 

Fiv : He!matoky aho, Tompo,

Azoko ny teninao;

Teny soa mahafaly

No omenao ahy izao.

 

Feon-javamaneno fohy Musique

 

FANOMANAM-PANAHY MPANDRAY Préparation spirituelle pour les communiants

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA + Rainay izay any an-danitra Prières d’intercession et le Notre Père

 

FIVORIAN'NY ANKATOKA Réunion de l'assemblée paroissiale

Hira Cantique 701 : 1 (Ny hiran'ny lanitra le chant des cieux)

 

            1. Ny hiran'ny lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re!

Henoy izany feon'ny olona maro izay faly tokoa mihira hoe:

Ny dera aman-daza sy hery, anie,

Ho Anao, ry Zanak' ondry

Ny dera aman-daza sy hery, anie,

Ho Anao, Anao, Amen!

 

           HAFATRA SY TSODRANO (Exhortation finale et bénédiction)

Mpitarika (officiant) « Fa tsy misy velon-ko an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika, dia velona ho an'ny Tompo; ary raha maty isika, dia maty ho an'ny Tompo; koa amin'izany, na velona na maty isika, dia an'ny Tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray, mba ho Tompon'ny maty sy ny velona Izy. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. (Romana Romains 14 : 7-9)

 

 

Mpitarika (officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo !

Fiangonana (assemblée) : Ary ho amin’ny fanahinao

 

Mpitarika (officiant) : “Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia Izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo.        

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

           

Hira Cantique  530 (Fitiavana rano velona, Amour, eau vive)

 

1. Fitiavana rano velona,

Loharano lalina;

Ka miafina ao anatiny

Ny fiainan-danitra!

 

2. Fitiavana no nirahina

Avy tamin-Jehovah ;

O, mba raisonao, dia ho fantatrao

Ny fahasambarana.

 

3. Fitiavana didy tokana

Ary didy lehibe ;

Mitoera ao, hitoeranao

Amim-piadanam-be.

 

                                    FANIRAHANA (Envoi)

Mpitarika (officiant) : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina Izay hatramin’ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fifaliana ka manompoa ny Tompo.

Fiangonana (assemblée) : Isaorana anie Andriamanitra

Feon-java-maneno firavana  (Postlude)

 

Le Pasteur salue l’Assemblée à la sortie

 

Prochain culte : Dimanche 2 Avril 2023, FANOKANANA KATEKOMENA Consécration des cathécumènes, FANDRAISANA, Eglise Saint Yves, Rue de Grenoble Le Port à 9h30