FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY FITANDREMANA LA RÉUNION

Église Protestante Malgache en France - Paroisse de La Réunion

TENA IRAY - FANAHY IRAY - FANANTENANA IRAY

Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance

***************************************

Alahady Dimanche 21 Jolay Juillet 2024, Chapelle Immaculée Conception, Rue Sainte Anne, Saint Denis à 9h30, Fitondrana am-bavaka ny Sampan-draharaha teny malagasy

Prière pour le département de la langue malgache Fpma

 

Teny  hotorina - Base de la prédication Jeremia 23.3-6

«Ary Izaho hanangona ny ondriko sisa avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy ka hampodiko ho any amin'ny saha niandrasana azy, dia hitombo sy hihamaro izy. Ary hanendry mpiandry ho azy Aho, ka dia hiandry azy ireo; Ka tsy hatahotra na hivadi-po intsony izy, sady tsy hisy tsy ho voavory, hoy Jehovah. Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hananganako Rantsana marina ho an'i Davida, ka hanjaka Izy sady ho hendry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny androny no hamonjena ny Joda, sy handrian'ny Isiraely fahizay, ary izao no anarany izay hanononana Azy : Jehovah Fahamarinantsika. »

Je vais rassembler moi-même les survivants de mon troupeau, dans tous les pays où je les ai dispersés. Je les ramènerai à leur pâturage, où ils pourront prospérer et se multiplier. Je mettrai à leur tête de vrais bergers, grâce auxquels ils n'auront plus ni peur ni frayeur. Aucun d'eux ne manquera plus à l'appel, dit le Seigneur.» «Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent, il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Juda sera libéré, Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera : “Le Seigneur est notre salut ”

 

Lohahevitry ny fankalazana : TENA TIA NY ONDRINY ANDRIAMANITRA

Thème de la célébration : Dieu aime tellement ses brebis

 

Mitarika : Rtoa Mireille FLAVIE, Filohan’ny SA/STA

Mitoriteny : Rtoa Lalao RAFEHIVOLA, mpiandry

************************************

Hira Cantique 12 : 1,2 (Feo zafindraony Jehovah ô Seigneur fidiran’ny Mpanao raharaha Entrée des officiants)    [Mitsangana, l’Assemblée se lève]

 

1. Jehovah ô, derainay Hianao!

Ankalazainay ny Anaranao!

:,:Izao rehetra izao manaja Anao,

Fa Rainay ho mandrakizay :,:

 

2. Mpanjakanay sy Tompo masina

Omenay eram-po ny hasina

:,:Izao rehetra izao mihoby Anao,

Fa Rainay ho mandrakizay :,:

 

Mpitarika Officiant : Amin’ny anaran’Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina Au nom de Dieu le Père, Fils et Saint Esprit

Fiangonana : Amena

 

FANDRAISANA Accueil

 

FIARAHABANA APOSTOLIKA (Accueil et Salutation apostolique) « Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy  Jesoa Kristy Tompontsika »Grâce et paix du Dieu le Père er de Jésus Christ le Seigneur soient sur vous.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA Louange Salamo Psaumes 23

Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, Mampandry ahy amin'ny ahi-maitso Izy; mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra Izy. Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Hianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason'ny fahavaloko Hianao; manosotra diloilo ny lohako Hianao; ny kapoakako feno dia feno.

Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbe fraîche il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.

Hira Cantique 36 : 1,2 (Moa ho haiko tantaraina louange à ta grâce)

 

1. Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao ?

Mifamatra tamin'aina ny fitiavanao !

Ny vahoaka sesehena

'Zay nahazo famonjena

No hidera llay Mpamonjy soa !

 

Fiv : :,: Jeso no derao :,:

'Zay nataony ambarao !

Jeso no derao !

 

2. Fiadanana nafoin'i jeso Tomponay,

F'efa tonga ny fotoana

Sitraky ny Ray :

Olom-bery nozahany,

Ny fatorany vahany,

Hajambana koa nalany tsy ho ao !

Jeso no derao, sns...

 

VAVAKA FIHAONANA (prière)         [Mipetraka, l’Assemblée s’assoie après la prière]

 

Zava-maneno Musique

Fahanginana Silence

 

Hira Cantique FF 28 (Efa voadinikao Tu me connais)

 

1. Efa voadinikao Andriamanitra ô!

Ny fiainanay zanak’olombelona

Tsy misy ‘zay miafina amiko tsy hitanao

Ianao no manendry izany Andriamanitra ô!

 

2. Indro ny fikasako voalahatrao

Ny fiainako rehetra dia Aminao

Ny fahotana vitako taminao

Mangataka famelana Andriamanitra ô!

 

3. Aza avela aho hangaihay

Fa ampioreno mafy ny finoako

Ka na mamely ahy ny fakam-panahy

Dia mahatoky Anao ny fanahiko.

 

4. Ny nofoko anie malemy no sady kely

Torovana tsy ampy hery ka manahy

Meteza Ianao anio Andriamanitra o!

Ho hery sy toky ho ahy mandrakizay.

 

5. Ianao no vatolampy sy fiarovako

Ny herinao no indro hizorako

Ny foko ao anatiko ao efa fantatrao

Dia raiso aho ho zanakao Andriamanitra ô!

 

FIAIKEN-KELOKA SY FIFONANA Confession des péchés

Fiangonana (l’officiant) : « Ry Rainay be famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; sasao izahay ho afa-keloka ; ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. ny fitiavan’i Jesoa Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »

 

HIRA FIFONANA Cantique de confession des péchés

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay ;

Ry Jesosy Tompo mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay!

Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

 

Mpitarika (l’officiant) : Ry havana malala, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka manadio antsika ho afaka ami'ny tsy fahamarinana rehetra, koa raiso amin'ny fifaliana eo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka atolony antsika :

 

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA  Annonces de la rémission des péchés                                                                                         

Mpitarika (l’officiant) : Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny, rehefa nohamarinina tamin'ny ràny isika.

VOAVELA NY HELOKAREO NOHO NY ANARAN'NY TOMPO, MIDERA AN'ANDRIAMANITRA

Je t'aime depuis toujours,c'est pourquoi je te reste profondément attaché. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime: le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu; à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. (Jeremia 31 : 3; Romana 5.8-9)

PAR SON SAINT  NOM, VOS PÉCHÉS SONT PARDONNES LOUEZ DIEU!

Fiangonana (l’assemblée) : « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany  Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, pour que tout homme croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jaona  Jean 3 : 16)

 

Hira Cantique 268 : 1,2 (Jesosy no Mpiandry ny fiangonanay Jésus le berger de notre église)

 

1. Jesosy no mpiandry

Ny fiangonanay !

Ny feon'Izy irery

No feo fantatray

Ka tsy mba vala maro

Ny Fiangonanay :

Iray tsy hay zaraina

Tapahin-Tompo iray !

 

2. Iray no vatolampy

Izay iorenanay,

Iray no fehizoro

izay ikambananay,

Iray no mofon'aina

Fihinanay ety,

Iray no antenaina

Ho azonay ary !

 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA Volontés de Dieu

Mpitarika (l’officiant) « Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran'ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be. Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé; il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. (Jaona Jean 10 : 9-11). AMENA (Hiraina, chanté).

                   

FANKALAZANA Louange (tononina na Hiraina, parlé ou chanté)

Mpitarika (l’officiant) : Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra

Fiangonana (l’assemblée) : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany. [Mipetraka ny fiangonana]

 

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA Lectures bibliques :

Hira Cantique 190 : 1 (Ry Fanahy Mpanazava Esprit d'illumination)

 

1. Ry Fanahy mpanazava

Miandrandra Anao 'zahay,

Aza ela fa tongava,

Taomy ny fanahinay !

Mba ho fantatray mazava

'Zay lazain'ny Teninao,

Areheto lalandava

Ao am-po ny afonao !

 

Mpitarika (l’officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo!  [Mitsangana - l’Assemblée se lève]

Fiangonana (l’assemblée) : Ary ho amin’ny fanahinao!

 

Vavaka hampahazava ny Teny Prière d’illumination

 

SORATRA MASINA Écritures saintes :

- Jeremia Jérémie 23,1-6

- Efesiana Éphésiens 2.13-18

 

Hira Cantique 190 : 2 (Ry Jesosy mitenena Parle-nous Jésus)

 

2. Ry Jesosy, mitenena

Araka ny fombanao

Aminay izay manantena

Mba handre ny feonao !

Fo marary sy manahy

Mba tsaboy sy iantrao ;

Ny te hino fa tsy sahy,

Anehoy ny holatrao !

 

- Marka Marc 6.30-34 : Ray Masina ô... (Hiraina chanté)

FANEKEM-PINOANA APOSTOLIKA Symbole des Apôtres [Mitsangana - l’Assemblée se lève]

 

Hira Cantique 548 : 1 (He Jehovah no Mpiandry ahy le Seigneur est mon berger)

 

1. He, Jehovah no Mpiandry ahy,

Tsy mba misy atahorako;

Raha izy no mitondra ahy

Ahi-maitso no handriako.

Eny, fa ny tany karankaina,

Dia hody saha lonaka,

:,: Ary ao amoron-dranon'aina

Hialan'ny foko sasatra :,:

 

TORITENY Prédication  

Zava-maneno Musique

 

FILAZAN-DRAHARAHA Annonces

 

RAKITRA offrandes  Hira Cantiques  753 (Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa Mon Jésus), FF 7 (Tsy hainay ny hangina ton salut)

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa

N’aiza n’aiza hitondranao ahy,

Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa

Fa Ianao no miantso ahy !

 

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko

Tsy manana olon-kafa aho

Fa Ianao no fiainako ;

Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako

Hifikitra Aminao aho, Jesoa !

Tiako ny hiaraka, sns...

 

2. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jesoa Tompoko

Hitory Teny soa amin’ireo havako ;

Hanara-dia Anao, zay no faniriako

Hanohy ny asanao aho, Jesoa !

Tiako ny hiaraka, sns...

 

3. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko

Ho zary famonjena anie ny fahoriako

Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako

Hifantsika Aminao aho, Jesoa !

Tiako ny hiaraka, sns...

 

4. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko

Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro

Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako

‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa !

Tiako ny hiaraka, sns...

 

FF 7 - Tsy hainay ny hangina

1. Tsy hainay ny hangina

Ka tsy hankalaza ny Avo

Nameno fitahiana

Ka tsy mba namela ho lavo.

 

Fiv : Ka dera ry Ray!

Sy saotra no atolotray ho Anao

Raiso (fo sy fanahy), fo faly loatra

No entinay midera Anao.

Ny sainay tsy ampy hahalala

Ny fatran’ny fitiavanao

Ka raiso ry Tompo Malala

Ny fankasitrahana Anao (ry Ray).

 

2. Tsy hainay hadinoina

‘Lay fara-fitiavanao, Ray o!

Fa maty novonoina

Ny Zanakao hamonjy anay.

Ka dera ry Ray o! sns...

 

Hira Fanolorana Cantique  Ry Tompon'ny harena ô!

 

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA Prières d’intercession

Hira Cantique 338 (Arovy aho Tompo protège-moi)

 

Arovy aho, Tompo,

Atolotro izao

Ny tenako hanompo

Sy hankalaza Anao !

Omeo ahy hery

Sy faharetam-po,

Arovy tsy ho very

Izay anjarako !

 

HAFATRA Exhortation finale :

Mpitarika l’officiant : « Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho, dia tahaka ny ahafantaran'ny Ray Ahy sy ny ahafantarako ny Ray; ary Izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire; elles écouteront ma voix, et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » (Jaona Jean 10 : 14-16)

 

TSODRANO bénédiction  

Mpitarika l’officiant  : Ho aminareo anie ny Tompo !    [Mitsangana - l’Assemblée se lève]

Fiangonana Assemblée : Ary ho amin’ny fanahinao !

 

Mpitarika (l’officiant) : « Fiadanana anie ho an'ny rahalahy ary fitiavana mbamin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tia an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amena

Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour, avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. (Efesiana Éphésiens 6.23-24)

 

Hira Cantique 530 (Fitiavana rano velona, Amour, eau vive)

 

FANIRAHANA (Envoi) :

Mpitarika (l’officiant) : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina Izay hatramin’ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fifaliana ka manompoa ny Tompo. Gloire à Dieu le Père, Fils et Saint Esprit qui a été, qui est et qui sera à jamais. Amen. Allez en paix et servez le Seigneur.

Fiangonana (l’assemblée) : Isaorana anie Andriamanitra Rendons grâce à Dieu

 

Feon-java-maneno firavana  (Postlude)

Prochain culte : Dimanche 28 Juillet 2024, Chapelle Immaculée Conception, Rue Sainte Anne, Saint Denis à 9h30