FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY ANDAFY – TAFO LA REUNION

Eglise Protestante Malgache en France - Paroisse de La Réunion

TENA IRAY - FANAHY IRAY - FANANTENANA IRAY

Un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance

***********************************

 

Alahady Dimanche 24 Septambra Septembre 2023, FIVORIAMBEN'NY MPANDRAY II 2ème Assemblée générale,

Chapelle Immaculée Conception, Rue Sainte Anne, Saint Denis à 9h30

Fitondrana am-bavaka ny Soritr'Asa KNPL Prière pour le projet Comité National projet laïc FPMA

 

Teny hotorina - Base de la predication Isaia Ésaïe 55.8

Lohahevitry ny fankalazana : "Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah.

Thême de la célébration : Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel.

 

Mpitarika officiant Pasteur Radoniaina TOVONJARAHARILIVA

Mpitoriteny prédicateur : Rtoa Joëlle RAHARINOSY, Mpiomana ho mpitoriteny Formation permanente

***********************************

 

Hira hidiran'ny mpanao raharaha (Cantique : entréé de officiants) 1 : 1,2 (Andriananahary masina indrindra Louange au Créateur)

 

1. Andriananahary masina indrindra!

Ny anjelinao izay mitoetra Aminao

Mifamaly hoe : Masina indrindra

Andriananahary, Telo Izay Iray.

 

2. Andriananahary masina indrindra!

Na tsy hita aza izao ny voninahitrao!

Masina indrindra Hianao irery.

Andriananahary, Telo Izay Iray.

        

Mpitarika officiant : Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Fiangonana l'assemblée : Amena

 

FIARAHABANA APOSTOLIKA (Salutation apostolique) : « Ho an’izay rehetra malalan’Andriamanitra sady voantso no masina : Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. A tous les bien-aimés de Dieu, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ »

 

FANATONANA SY FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA

Mpitarika officiant : Aoka isika hanatona ny Tompo ka hiara-mankalaza sy manome voninahitra Azy Approchons nous du Seigneur pour le louer

Salamo Psaumes 145 : 1-9 (Vakina miaraka, lecture commune)                 [Mitsangana, l’Assemblée se lève]

 

Hira Cantique 167 : 1,2,3 (Midera ny anaranao louange à ton nom Seigneur)

 

1. Midera ny Anaranao

'Zahay, ry Tompo ô,

Ka hira no ventesinay

Hoe : haja, saotra, hery

Mba raiso ho Anao !

 

2. He, voahombo Ianao

Nisolo heloka

Ka mendrika hanaovanay

Hoe : haja, saotra, hery

Mba raiso ho Anao !

 

3. Endrey ny fitiavanao

Endrey ny herinao !

Tra-pamonjena izahay

Ka haja, saotra, hery

Mba raiso ho Anao !

 

 VAVAKA FIHAONANA (prière)        [Mipetraka, l’Assemblée s’assoie après la prière]

 

Feon-kira Musique

Fahanginana silence

Hira Cantique FF 2 : 1 (He manolo-tena ho Anao me voici)

 

1. He manolo-tena ho Anao

Fa mandre ny feo sy antsonao

'Zato tenako izay mania

Ka raiso Tompo, raiso ry Jesoa Tia

 

Fiv : Hanoa ny sitrakao

Hanao izay tianao

Ka ho mpanompo vonona

Sy sahy koa

Hitory hatrany ilay Fitiavanao

Ambaram-pialam-pofon'aiko Jesoa.

 

FIAIKEN-KELOKA SY FIFONANA Confession des péchés

Mpitarika officiant : Aoka hanatrika ny Tompo isika ka hanetry tena sy hiaiky ny fahotantsika ka hifona Aminy hangataka famelana ny helotsika. Andeha samy hivavaka mangina. Humilions-nous devant le Seigneur, confessons nos fautes et demandons pardon pour tous nos péchés

 

Fiangonana l'assemblée Ry Rainay be famindrampo ô, mitalaho Aminao izahay, mamelà ny helokay. Diovy izahay ho afa-pahotana. Sasao izahay ho afa-keloka ary havaozy ny fanahinay mba ho velon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesoa Kristy Mpamonjy anay no angatahinay Aminao. Amena. Père plein de grâce, nous te supplions de pardonner nos péchés. Purifie-nous. Lave-nous de tous nos péchés et donnes-nous le renouveau pour te servir. Par l'amour de Jésus Christ notre Sauveur nous faisons cette prière. Amen.

 

HIRA FIFONANA Cantique de confession des péchés :

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindra fo aminay!

Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà  fo aminay!

Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà  fo aminay!

 

FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA  Déclaration du pardon  [Mitsangana, l’Assemblée se lève]                                                                                                       

Mpitarika (officiant) : "Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny, rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesan'ny Zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny, rehefa nampihavanina." VOAVELA NY HELOKAREO NOHO NY ANARANY MASINA. Miderà an'Andriamanitra.

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.               VOS PECHES VOUS SONT PARDONNES. RENDEZ GLOIRE  A DIEU! (Romana Romains 5.8-10).

 

Fiangonana (l’Assemblée) : « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany  Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay »  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique, pour que tout homme croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle » (Jaona Jean 3 : 16)

 

Hira Cantique 460 : 1,2 (Ario ny tahotrao Ne crains pas)

 

1. Ario ny tahotrao,

Ry olona osa fo!

Izay lazain'ny Tomponao

Tsy hisy tsy ho to;

Ny fisentoanao

Dia reny avokoa;

Ny feon'ny fitarainanao

Valiany tokoa.

 

2. Mpanjaka lehibe

No itokianao;

Ny tanany mahery re

No hamonjena anao;

Tsy misy mahalà

'Zay tiany hatao:

Handositra amin-tahotra

Ny fahavalonao.

 

SITRAPON’ANDRIAMANITRA Volontés de Dieu

Mpitarika (Officiant) : « Fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana; ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra; ary ny fahatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana; ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika.                   

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. (Romana Romains 5.3-5) AMENA (Hiraina chanté)

                        

FANKALAZANA Louange (Hiraina chanté)

Mpitarika (Officiant) : Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra

Fiangonana (Assemblée) : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.   

                                                                                                                            

Hiran'ny ankizy sy ny tanora chant enfants et jeunes 761 (Ry Jesoa zoky be fitia Jésus l'ami fidèle) [on se lève pour chanter]

 

1. Ry Jeso, Zoky be fitia!

Avia, mitantana

Fandrao izahay maniasia

Avilin'i Satana

 

Fiv : Ry Jeso ô! Tahio izahay,

Fa mbola kely saina

He! Tsy mba hendry, tsy mahay,

Ka mora ambakaina.

 

2. Maniry izahay, Jeso!

Ho zandry izay manoa,

Ka dia ampaherezonao

Ho tia Anao tokoa.

Ry Jeso ô! Tahio izahay, sns...

 

3. Indreto izahay, Jeso!

Tariho hahalala

Hanaraka ny sitrakao

Izay zokinay malala.

Ry Jeso ô! Tahio izahay, sns...

 

TORITENY amin’ny teny frantsay (quelques minutes de méditation en français)

 

FIOMANANA AMIN’NY VAKITENY SY NY TORITENY :

Hira 176 : 1,2 (Avia Fanahy Masina ô Esprit d'illumintion)

 

1. Avia Fanahy Masino ô,

Midina eto aminay

Fenoy ny hasoavanao

Ny fonay noforoninao !

 

2. Tongava ry Mpananatro ô,

Nomen'Andriamanitra

Ho loharano velona

Hiboiboika ao am-po !

 

Mpitarika (Officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo

Fiangonana (Assemblée) : Ary  ho amin’ny fanahinao !

 

Vavaka hampahazava ny teny Prière d’illumination

SORATRA MASINA Lectures bibliques :

- Isaïa 55.6-9

- Filipiana 1.20-27 

 

Hira Cantique 210 : 5 (Feo zafindraony : Ry Jesosy ô mpampianatray ta parole Jésus)

 

5. Ry Jesosy ô, Mpampianatray!

Maminay ny teninao;

Taomy izahay, mba hahaizanay

Hankato ny didinao

Iravoanay sns...

 

Fiv :

Soa tsy manam-paharoa

Ny fitsipikao

Iravoanay fa harena be

Sarobidy tsy hafoy

Izany didinao

Famonjena ho an'izay mandre

 

- Matio Matthieu 20.1-16

Fiangonana (Assemblée) : Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara (HIRAINA chanté)

 

FANEKEM-PINOANA NIKEANA (Symbole de Nicée) (Mitsangana l’assemblée se lève) :

Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray Tsitoha, nahary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita.

Izaho mino an' i Jesoa-Kristy Tompo tokana, Zanaka Lahitokan' Andriamanitra, teraky ny Ray talohan' izao rehetra izao, Andriamanitra avy amin' Andriamanitra, Fahazavana avy amin' ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao, iray fomba amin' ny Ray.

Izy no nahariana izao rehetra izao, nidina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho famonjena antsika, ary tonga nofo tao amin' i Maria Virijina noho ny herin' ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona nohomboana tamin' ny hazofijaliana ho antsika tamin'ny andron' i Pontio Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangana velona tamin' ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina, niakatra any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan' ny Ray ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty ka tsy hanam-pahataperana ny Fanjakany.

Izaho mino ny Fanahy Masina Tompo sy Mpamelona avy amin' ny Ray sy ny Zanaka, itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin' ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin' ny vavan'ny mpaminany.

Izaho mino ny Fiangonana iray, Masina, manerana izao rehetra izao, araka ny fanorenan' ny Apostoly.

Izaho manaiky ny Batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan' ny maty sy ny fiainana mandrakizay". Amena.

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils Unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Lumière de Lumière, Vrai Dieu de Vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie, la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli ; et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté aux cieux et siège à la droite du Père ; et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts ; son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. En l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie éternelle. Amen

 

Hira Cantique FF 2 : 4 (Fantatro fa sarotra ny diako Je sais que mon chemin sera difficile) [Mitsangana, l’Assemblée se lève]

 

4. Fantatro fa sarotra ny diako

Marobe ny zavatra ho sedraiko

Nefa raha Ianao no momba ahy

Dia tsy hanan- tahotra ny fo sy fanahy

Hanoa ny sitrakao sns...

 

Fiv : Hanoa ny sitrakao

Hanao izay tianao

Ka ho mpanompo vonona

Sy sahy koa

Hitory hatrany ilay Fitiavanao

Ambaram-pialam-pofon'aiko Jesoa.

 

TORITENY Prédication

FAMPAHEREZANA : Raiso ny fitahiana Recevez la bénédiction

 

Feon-javamaneno fohy Musique

Hira Antoko Mpihira Feon'Anjoamara chant de la chorale

 

FILAZAN-DRAHARAHA  Annonces

 

RAKITRA Cantique  pour l’offrande  487 (Fanavaozana Renouveau), 489 (Tena sambatra sy maha-te ho tia le bonheur de suivre le Seigneur)

 

1. Fanavaozana izay mahagaga tokoa

Nomen'i Jeso ahy re !

Fahazavan'ny fanahy izay mahafa-po

Nomen'i Jeso ahy re !

 

Fiv : :,:Hatramin'izao dia endrey :,:

Ny fitempon'ny foko izay ravo tokoa

Onenan'ny Tompo Jeso !

 

2. Ny fiainako be siasia taloha

Voaova mihitsy izao !

Eny, ny fahotako izay nahavoa

Voasasany koa izao !

Hatramin'izao, sns...

 

3. Ny finoako, ny fanantenako dia be,

Ny tokiko fatratra koa ;

Ny fisalasalana dia levona re,

Ny saiko mandroso ho soa !

Hatramin'izao, sns...

 

4. Tonga mamirapiratra fatratra ery

Ny aloky ny faty re !

Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary,

Mankao an-tanàn-dehibe !

Hatramin'izao, sns...

 

5. Tsy miato, mizotra mankany tokoa

Ny diako hatramin'izao ;

Hovantaniko any Ilay Tompo soa,

Jesosy malala no ao !

Hatramin'izao, sns...

 

489 – Tena sambatra sy maha-te ho tia

1. Tena sambatra sy maha-te ho tia

Izay masina, madio fisainana

Fa miara-dalana, mifankatia

Amin’Andriamanitra Fiainana.

 

Fiv : Masina tokoa re ny Tompo.

Tianay mba ho masina

Saina tena sy fanahy

Ka fiainan-danitra tokoa

No santarin’izay

Mino sy manoa.

 

2. lndro, mampahery, mahatoky koa

Raha mahitsy ny fijery, soa ny fo;

Fa ny fo madio sy masina tokoa:

Paradisa an-tany, feno zava-tsoa.

Masina tokoa, sns…

 

Hira Fanolorana 275 : 2 (He Anao ry Tompo soa Reçois Seigneur!)

 

2. He, Anao, ry Tompo soa

Izay rehetra anananay

Ny harena, vola koa,

Taminao, Jehovah Ray.

Raiso re, sns...

 

Fiv : :,: Raiso re, ho Anao,

Ho fanati-tsitrakao! :,:

 

FANOMANAM-PANAHY Préparation spirituelle

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA  Prières d’intercession + Rainay izay any an-danitra (Notre Père)

 

FIVORIAMBEN'NY MPANDRAY Réunion de l'Assemblée générale 

 

Hira Cantique FF 14 : 3 (Jesoa apetrako Aminao Entre tes mains Jésus)

 

3. Jesoa, apetrako Aminao

Ny toky sy fanantenana

Ny sitrakao no aoka hatao

Na aiza lalana ombana

Jesoa, apetraka aminao

 

HAFATRA SY TSODRANO (Exhortation finale et bénédiction)

Mpitarika (officiant) « Fa izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary hiantso Ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. Ary hitady Ahy ianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur. (Jeremia Jéremie 29.11-13)

 

Mpitarika (officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo !

Fiangonana (assemblée) : Ary ho amin’ny fanahinao

 

Mpitarika (officiant) : “Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia Izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Que le Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. (1 Petera Pierre 5.10)

           

Hira Cantique  530 (Fitiavana rano velona, Amour, eau vive)

 

1. Fitiavana rano velona,

Loharano lalina;

Ka miafina ao anatiny

Ny fiainan-danitra!

 

2. Fitiavana no nirahina

Avy tamin-Jehovah ;

O, mba raisonao, dia ho fantatrao

Ny fahasambarana.

 

3. Fitiavana didy tokana

Ary didy lehibe ;

Mitoera ao, hitoeranao

Amim-piadanam-be.

 

FANIRAHANA (Envoi)

Mpitarika (officiant) : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina Izay hatramin’ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fifaliana ka manompoa ny Tompo.

Fiangonana (assemblée) : Isaorana anie Andriamanitra

Feon-java-maneno firavana  (Postlude)

 

Le Pasteur salue l’Assemblée à la sortie

 

Prochain culte : Dimanche 01 Octobre 2023, VOKA-DEHIBE II, FANDRAISANA, église de Saint Yves, Rue de Grenoble Le Port à 9h30